2011 - 19 Trần Duy Hưng, Hà Nội. Наше желание - нам нужен ГЕНЕРАЛ!!!

Home  Trang 1  Trang 2  Trang 3


THẰNG LINH KẸO - MANG ÍT CÁ RA QUÁ!!!!
 

 
Hùng biện ..........
 
 
Giao chỉ tiêu...


Kết thúc bài phát biểu!?!?!!? May quá!!!!
 

КАКИЕ СТАРИКИ????Nhìn giề ?????
Bốc cái gì đấy ???

Trường ĐHNN Quân sự

Trang con (2): Trang 2 Trang 3