30-8-2016 - Tắm cho các đại tá

Home  Trang 1  Trang 2  Trang 3  Trang 4


Tắm cho 4 tân đại tá và tiễn bạn Hoành nhận công tác mới
tại Cảnh Hồ - 173 Trường Chinh
Trang con (3): Trang 2 Trang 3 Trang 4