3-11-2017 - kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10

tại Cảnh Hồ