15-11-2013 - Kỷ niệm cách mạng tháng 11

Tại nhà hàng hải sản Cảnh Hồ 171 Trường Trinh, Hà Nội
Trường ĐHNN Quân sự