10-5-2014 – kỷ niệm 69 năm ngày chiến thắng phát xít

Lễ kỷ niệm 69 năm ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít tại nhà Hiển Odessa

Chúng tôi đã đến, đã uống vì ngày Chiến thắng và vì các anh em vắng mặt!

Thế hệ 7xCòn đây là 6x
Trường ĐHNN Quân sự

Trang con (4): Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5