1-12-2015 - gặp Hùng (Đà Nẵng)

Tại 171 Trường Chinh